Procedura zgłoszenia patentu

Patent europejski to patent ważny w kilku krajach europejskich, które przystąpiły do Konwencji o patencie europejskim, do której należą kraje Unii Europejskiej i niektóre kraje sąsiednie. O patent europejski ubiega się i uzyskuje go w drodze jednolitej procedury, którą zarządza Europejski Urząd Patentowy. Zgłoszenia patentowego można dokonać od razu lub w ciągu roku od zgłoszenia wcześniejszego identycznego patentu krajowego lub regionalnego, np. włoskiego zgłoszenia patentowego (tzw. pierwszeństwo). Zgłoszenia europejskiego może dokonać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania lub obywatelstwo, ale jeśli nie ma miejsca zamieszkania lub obywatelstwa w jednym z Umawiających się Państw, musi być reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela.

Zgłoszenie patentu

Patent europejski można zgłosić jako niezależne zgłoszenie patentowe lub włączyć go jako patent regionalny do międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Przed dokonaniem zgłoszenia patentowego należy dokładnie zbadać wynalazek i wybrać sposób jego zgłoszenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zalecamy zapoznanie się z częścią zatytułowaną Zgłaszanie patentu, w której znajdują się przydatne porady. Po dokładnym przeprowadzeniu wstępnej analizy i – co zawsze jest zalecane – z pomocą doświadczonego rzecznika patentowego można przystąpić do dokonania zgłoszenia. Europejskie zgłoszenie patentowe można złożyć w Europejskim Urzędzie Patentowym. Aby dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego, należy wypełnić szereg formularzy, które można pobrać ze strony internetowej Europejskiego Urzędu Patentowego. Należy w nich podać dane zgłaszającego, który stanie się właścicielem patentu, tytuł patentu, nazwisko wynalazcy oraz szereg innych informacji. Językami urzędowymi Europejskiego Urzędu Patentowego są angielski, francuski i niemiecki, dlatego zgłoszenie i załączniki do niego muszą być sporządzone w jednym z języków podanych przez urząd, który będzie również językiem całej procedury. Do formularzy należy dołączyć opis z zastrzeżeniami i rysunkami technicznymi. W opisie należy przede wszystkim podkreślić problem techniczny, który wynalazek ma rozwiązać, oraz korzyści wynikające z jego stosowania. Następnie za pomocą tabel rysunkowych należy opisać wszystkie główne cechy techniczne i konstrukcyjne proponowanego rozwiązania. W zależności od rodzaju wynalazku należy następnie opisać sposób działania lub procedurę, dzięki której uzyskuje się określony rezultat. Najważniejszą częścią patentu są zastrzeżenia, które muszą przedstawiać, w odpowiednim języku technicznym, elementy, o których ochronę się ubiega. Aby zrozumieć znaczenie zastrzeżeń, wystarczy zauważyć, że z zasady to, co zostało opisane, ale nie jest przedmiotem zastrzeżenia, nie podlega ochronie. Zastrzeżenia mają być sformułowane w sposób „kaskadowy”, w tym sensie, że pierwsze z nich jest najważniejsze, zawiera sedno wynalazku, a kolejne są swego rodzaju uszczegółowieniem pierwszego. Rysunki techniczne muszą być również przygotowane w taki sposób, aby rozwiązanie wynalazcze, które ma być chronione, było wyraźnie zrozumiałe. Dlatego nie zaleca się tworzenia zbyt szczegółowych rysunków konstrukcyjnych zawierających nieistotne wymiary i szczegóły. Aby dokonać zgłoszenia, należy uiścić opłatę za zgłoszenie i opłatę za poszukiwanie, które różnią się w zależności od długości tekstu i liczby roszczeń. Aby dowiedzieć się, jakie opłaty obowiązują w momencie dokonywania zgłoszenia, warto zajrzeć na stronę internetową Europejskiego Urzędu Patentowego. Równie ważne jest dobre przygotowanie zgłoszenia patentowego, jak i dobre przeanalizowanie wynalazku przed jego dokonaniem, ponieważ to właśnie od tych wstępnych wyborów zależy możliwość obrony patentu w przypadku jego naruszenia.

Udostępnij: