Patent europejski

Procedura europejska nie znosi krajowych procedur przyznawania patentów. Jeśli więc chce się uzyskać ochronę patentową w jednym lub kilku umawiających się państwach EPC, można wybrać procedurę krajową w każdym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę, oraz drogę europejską, która zapewnia ochronę w ramach jednej procedury w wszystkich wskazanych przez Państwa Umawiających się Państw. 

To warto wiedzieć

Patent europejski przyznaje się po przeprowadzeniu badania mającego na celu ustalenie, czy europejskie zgłoszenie patentowe i wynalazek będący przedmiotem zgłoszenia spełniają warunki zdolności patentowej określone w konwencji o patencie europejskim. Warunki te stanowią nie tylko podstawę do udzielenia patentu europejskiego, ale także przy ustalaniu jego ważności przed sądami krajowymi. Ponadto Europejski Urząd Patentowy określa w sposób jednolity dla wszystkich Umawiających się Państw zakres ochrony przyznanej przez patent europejski. Procedurę przyznania patentu europejskiego przeprowadzają urzędy ds. przyjmowania i badania zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym, a w przypadku negatywnej decyzji można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisje odwoławcze Europejskiego Urzędu Patentowego. Po przyznaniu patentu europejskiego następuje dziewięciomiesięczny okres, w którym strony trzecie mogą wnieść uzasadniony sprzeciw. Po zakończeniu procedury sprzeciwu patent zostaje potwierdzony jako przyznany, zmieniony albo unieważniony.

Na ostatnim etapie procedury przyznawania patentu europejskiego należy przedłożyć Europejskiemu Urzędowi Patentowemu tłumaczenia zastrzeżeń patentowych w dwóch pozostałych językach urzędowych. Niektóre umawiające się państwa wymagają jednak złożenia tłumaczenia patentu europejskiego lub zastrzeżenia patentowe w jednym z ich języków urzędowych, jeżeli te inny niż język postępowania, tak aby patent europejski mógł stać się ważny także w ich kraju. Procedura uzyskania patentu europejskiego trwa około dwóch do czterech lat od złożenia wniosku.

Można go podzielić na dwie fazy. Pierwsza z nich obejmuje badanie formalne, przygotowanie raportu z badania. Drugi składa się z egzaminu merytorycznego. EPO dąży do wydawania raportów z badań w ciągu średnio sześć miesięcy. Nie musisz brać udziału w pierwszej części procedury, chyba że urząd przyjmujący stwierdzi błędy formalne lub wydział egzaminacyjny zażąda wyjaśnień dotyczących przedmiotu postępowania. W drugim etapie – rozpatrywania merytorycznego – wniosek jest rozpatrywany przez Wydział Rozpatrywania Wniosków, który zwykle kilkakrotnie kontaktuje się z wnioskodawcą lub jego przedstawicielem przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku.

Udostępnij: